Διεύθυνση:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, Ανάβυσσος 19013, Αττικής
Κατηγορία:Ζωοτροφές, Πτηνοτροφές, Ιχθυοτροφές
Τηλέφωνα:2103612781